Примерен договор за дизайн поръчка и изработка на уеб сайт

(24 гласа, оценка 4.58 от 5)


Примерен договор за изработка на сайт

На тази интернет страница в сайта на 3D Web Design можете да видите примерен договор за изработка, дизайн и поръчка на уеб сайт от 3D Уеб дизайн Еоод. Договорът е само примерен и не е задължително да бъде в абсолютно същия вид защото договарянето на такива услуги е строго специфично според начина на работа на фирмата ви, клиентите ви и дейността ви.

Изработка на уеб сайтове: примерни договори.

Същия договор за изработка на уеб сайтове можете да използвате и за изработка на сайтове във вашата фирма, ако сте наши колеги или да го промените и ползвате за ваши собствени нужди като договаряне на други специфични дейности.

Договор за поръчка и изработка на уеб сайт

Днес, (дата) в град София се сключи настоящият договор за поръчка между от една страна 3D Уеб Дизайн, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ и от друга страна (възложител данни) , наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

1. Предмет на договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши следните услуги: Направа на интернет уеб сайт по макет и конкретни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката по изработка на сайта, като вложи разбиране и професионализъм, според макета и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ___________ лева.

3.1 Възнаграждението ще бъде заплатено в брой след завършване на поръчката с надлежна фактура.

3.2 Поръчката следва да бъде завършена в срок от _____ дни от датата на подписване на този договор.

4. Обхват на работите.

4.1 Обхвата на работа се дефинира в договора за изработка или в приложение, представляващо неразделна част от него. Когато за дефиниция се ползва оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същата се прилага към договора и има стойност на дефиниция за обхвата на работите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да извърши.

4.2 Дефиниции:

4.2.1 Базова страница - страница на интернет сайт с големина при резолюция на екрана до 1800x1200 пиксела, реализирана с ресурсите на HTML.

4.2.2 Динамична страница - страница на интернет сайт, генериран динамично чрез PHP/MySQL код изпълняван на сървъра. Една динамична страница може да генерира съдържание на много страници с идентично или подобно съдържание, които не се заплащат поотделно.

4.2.3 Ниво на сложност - сложността на уеб дизайна или програмирането на уеб сайта, дефинирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез примерни реализирани проекти.

4.2.4 Базова структура - предварително проектирана структура на интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи.

4.2.5 Модул - предварително програмирана част от сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целия сайт и се заплаща еднократно.

4.2.6 Графичен дизайн - предварително проектиран дизайн на уеб сайта, с предложение за разположението на основните елементи, цветова схема и структура на информацията.

4.2.7 Хостинг - пространство за функциониране на интернет сайта на определен сървър, с гарантирана видимост и надеждност.

5. Процес на изработка

5.1 Възложителя следва да предостави всички изходни материали необходими за изработка на сайта в срок до ___ дни от подписването на настоящия договор.

5.2 Възложителя следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му функционалности на сайта в рамките на ___ дни от предоставянето им.

5.3 Липсата на изразено мнение по някоя от предложените функционалности на сайта се приема за съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава правото да прецени оптималното решение.

5.4 Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да доведе до повторно изпълнение на програмирането на сайта или до допълнителен труд. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно.

5.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да направи първоначалното запълване на уеб сайта със съдържание, стига да са изпълнени условията по точка 5.1.

5.6 Възложителят заплаща само тази част от работата по уеб сайта, която е извършена пряко от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Въвеждането на допълнителна информация в рамките на системата за управление на съдържание не се доплаща, стига да е в рамките на договореното за първоначално запълване на сайта със съдържание и в рамките на заплатения хостинг пакет.

6. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

6.1 Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими му данни и материали за изпълнение на поръчката.

6.2 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово възнаграждение в размер на ___ лева. (ако е договорено)

6.3 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълното възнаграждение в размер на ___ лева след завършването на сайта.

6.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по всяко време да получи информация за етапа на завършване на уеб сайта.

6.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да променя структурата на поръчката, ако действията му не противоречат на точка 5.4. Ако промяната ще доведе до извършване на значително количество повторно извършен труд, той се задължава да доплати необходимата сума.

7. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

7.1 Да изпълни поръчката според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1 При изискване да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката.

7.2 Да пази и не разгласява конфиденциални данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи полагащото му се по този договор възнаграждение след завършването на уеб сайта.

7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на уеб сайта след като е завършена поръчката и му е заплатена пълната сума от полагащото му се възнаграждение.

8. Прекратяване и разваляне на договора може да стане в следните случаи:

  • При оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
  • При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от поръчката
  • _______ (други условия - ако има)

9. Допълнителни разпоредби.

  • За всички въпроси, неуредени в настоящият договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.
  • Страните ще решат евентуални възникнали спорове по изпълнението на този договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно - по реда на ГПК.

 

Настоящия договор за поръчка се подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

 

Възложител: (подпис и печат)                                                   Изпълнител: (подпис и печат) 

 

Град _____ , дата _____________________ 

 

Ще ви помоля, ако забележите някакви пропуски в договора, които мислите, че задължително трябва да присъстват, да коментирате във формата отдолу. Ако пък договорът за изработка на сайт ви е бил полезен, можете да ни пратите... една усмивка в някой от профилите ни в социалните мрежи :)