Seo Links for Wordpress

Seo Links for Wordpress

Seo Links for Wordpress is plugin for Automatic linking in Wordpress with long tail keywords support.

Seo Links Pro for Wordpress You can download and try for free latest Wordpress version from here: Seo Links Pro for Wordpress Free: Trial for PHP 5.5 and higher and Trial for PHP versions to PHP 5.4. Trial is not limited in time!

Seo Links for Wordpress is a plugin for WordPress that automatically converts key phrases in posts into links. This plugin is similar to Seo links Pro for Joomla that work perfect over two years at over Twenty thousands Joomla websites.

Video: random ads in Wordpress with Seo links for WordPress.

Seo Links for Wordpress v.2.4.4 is released on 03.07.2015. Newest version support point to ads and comma to ads functions, keyword to random links or to ordered links conversion, keyword to random ads and keyword to ordered ads and long tail keywords. Important Money Guide: Best way to place Random Adsense Ads in Wordpress - configure as keyword point or comma, place ads code in keyword config, save, ready. You will have highest CTR in all blog. Documentation: Detailed description of functions and guides in support forum

Seo Links for Wordpress plugin: The main advantages

 • V.2.4.4: compatibility fixes for PHP 5.5, 5.6 and latest WP.
 • V.2.4.3: compatibility fixes for latest WP version.
 • New in v.2.4.2: point to ads and comma to ads functions - now you can configure "." or "," and these symbols will be accepted as keywords. This function is perfect to configure points and commas with google adsense code - you will get random adsense ads in all WordPress with single keyword configuration.
 • This SEO WP plugin support long tail keywords as well as Cyrillic and any other UTF-8 charset.
 • Supported are "keyword in keyword in key phrase" (min. 3 levels) and this is the only one plugin for WP in the world that support this conversion.
 • Plugin support keywords to random links replacement. You can configure to ten different links and in every post keyword will be replaced with one of these to ten different urls.
 • Plugin support ordered keywords to links replacement. You can configure that keyword be replaced in posts with latest number of id's 1 with url 1, in posts with latest number of id's 2 with url 2 and so.
 • Plugin support keywords to random html code replacement. You can configure to ten different html code snippets and in every post keyword will be replaced with one of these to ten different html codes.
 • You can use this option to random ads in every post like adsense and others. In every post keyword will be replaced with one of these ten random ads.

Seo Links for Wordpress screenshots:

Description of settings for every keyword in plugin:

 1. Word - a key word or phrase. SEO Links is looking for the phrase in the post and makes it a link if found. Key phrases in Cyrillic are case sensitive! This means that for a given keyword "оптимизация", for example, "оПтимизация" or "Оптимизация" will NOT be converted into links. For latin characters this is case insensitive.
 2. URL - The URL address of the link, into which the key phrase will be converted if this word is found in post. May contain Cyrillic and any other UTF-8 characters.
 3. Title - The title attribute of link. Most browsers display this text as a tip when the link is pointed over with the mouse.
 4. Target - Specifies where to open the link, if clicked. Possible values are:
  nothing - in the same window and frame of the browser (the same as _self);
  _self - in the same window and frame of the browser;
  _top - in the same browser window, in the top frame;
  _blank - in a new browser window / tab;
  _parent - in the same browser window, one frame up (if any) or in the top frame.
 5. Rel - Used to advice the search engines bots how to proceed with this link. Possible values are:
  nothing - the bot should follow this link (the same as external);
  external - the bot should follow this link;
  nofollow - the bot should ignore this link.
 6. Posts frequency - Specifies one in how many posts is to be parsed for the presence of the key phrase. The plugin checks if the ratio of the post's ID and the Posts frequency is an integer. If yes - the post is parsed for the presence of the key phrase. Posts frequency = 1 means "check every post". Posts frequency = N means "check every N-th post (each post with ID divisible by N).
 7. Occurrence - At which position in the post the key phrase transformations should occur.
  Random - At random position in the post;
  First - At the beginning of the post;
  Last - At the end of the post.
 8. Limit - The maximum number of key phrase transformations per post. This option is useful to limit number of ad spots if you use plugin to post random ads in Wordpress from google adsense.
License: Commercial, Open Source. You can use plugin on so many WordPress blogs as you wish. Price: 9 USD.

Българско описание на Seo Links за Wordpress

Seo links за Wordpress е плъгин за уърдпрес който служи за автоматично конвертиране в линкове на избрани от вас ключови думи в постовете.

Основното предимство на плъгина е че той поддържа дълги ключови изрази (long tail keywords) и поддържа кирилица, а също и всякакъв друг енкодинг. Не съществува друг плъгин за Уърдпрес с който да можете да трансформирате такъв голям брой longtail ключови думи в линкове и да получите такъв огромен ефект върху OnPage Seo оптимизацията на вашия Wordpress блог.

Можете да зададете на плъгина безпроблемно поне три нива на ключови думи (ключова дума включена в ключова дума включена във ключова фраза) като всяка от тях може да сочи към различни линкове. Всеки един ключов израз има собствени опции и те са:

Описание на функциите на Seo links за Wordpress:

 • Word - ключова дума или израз. SEO Links търси този израз в текста и го прави линк към съответният адрес, ако бъде намерен. Ключовите изрази на кирилица са case sensitive! Това означава, че при зададена ключова дума "мебел", например, "МЕБЕЛ" или "Мебел" няма да бъдат превърнати в линкове.
 • URL - URL адресът на линка, в който ще бъде превърнат намереният ключов израз. Може да съдържа кирилица.
 • Title - Заглавието на линка. Повечето браузъри изобразяват този текст като подсказка, когато линка бъде посочен с мишката.
 • Target - Указва къде да бъде отворен линкът, ако бъде кликнато върху него. Възможни стойности:
  _self - в същият прозорец и фрейм на браузъра;
  _top - в същият прозорец на браузъра, в top фрейма;
  _blank - в нов прозорец на браузъра;
  _parent - в същият прозорец на браузъра, един фрейм по-нагоре (ако има такъв) или в top.
 • Rel - Използва се за указания към ботовете на интернет търсачките как да процедират с този линк. Възможни стойности:
  нищо - указание ботът да последва този линк и да проследи линка;
  external - указание ботът да последва този линк, но указващ че линка е външен;
  nofollow - указание ботът да игнорира този линк.
 • Posts frequency - Указва един на колко поста да бъдат проверени за наличието на даденият ключов израз. Прави се проверка дали отношението на ID-то на поста и Posts frequency-то на ключовият израз е цяло число. Ако да - постът се проверява за наличието на ключовият израз. Posts frequency = 1 означава "провери във всеки пост". Posts frequency = N означава "провери във всеки N-ти пост" (всеки пост с ID кратно на N).
 • Occurrence - От коя позиция в текста да бъдат правени превръщанията на ключовият израз в линк.
  Random - От случйно място в текста;
  First - От началото на текста;
  Last - В края на текста.
 • Limit - Максимален брой на превръщанията на ключовия израз в линк за един пост.
 • Подробна информация за функциите на плъгина в супорт форума.
 • Ръководството за конфигурация на Adsense реклами е на страницата на Безплатната версия на Seo Links за Wordpress.
Този плъгин е с отворен код. Можете да го използвате на колкото желаете уърдпрес блогове. Цена: 9 USD - около 14 лева.
File Name: seo-links-wordpress-2.4.4-unzip-first.zip
File Type: application/zip
Hits: 17631 Hits
Created Date: Wednesday November 23, 2016 03:39:21
Last Updated Date: Monday July 06, 2015 18:39:33
Number of Updates for Subscription: 1 Downloads Subscription